18 September 2019

กิจกรรมห้องสมุด

library su-su library

แบ่งปัน-เรียนรู้ การเขียนบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน APA

แบ่งปัน-เรียนรู้ การเขียนบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน APA
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  ได้จัดโครงการ  “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การ...
Read more

แนะนำ การสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรม

แนะนำ การสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรม
แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรม การสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยสยาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน...
Read more

วันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา Presemester/2561

วันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา Presemester/2561
วันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา Presemester/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อา...
Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (Meeting#1)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (Meeting#1)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (SiamU Admin Meeting#1) สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรม แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้:ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordP...
Read more

ประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (กลุ่มงาน อพส.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 6 มิ.ย. 2561

ประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (กลุ่มงาน อพส.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 6 มิ.ย. 2561
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ อาคา...
Read more

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การสร้างระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การสร้างระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) ได้จัดทำ โครงการ: การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การสร้างระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เว...
Read more

กิจกรรม: สร้างเว็บไซต์ wordpress เอง! โปรแกรมเมอร์ไม่ต้อง ?

กิจกรรม: สร้างเว็บไซต์ wordpress เอง! โปรแกรมเมอร์ไม่ต้อง ?
สิ่งที่เห็นบนหน้าเว็บนี้ คือรูปภาพที่สร้างด้วยโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ ชื่อ Photoshop ผมเตรียมไฟล์ตัวอย่างที่ท่านสามารถดาวน์โหลดไปแก้ไขปรับใช้ได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์  คลิกดาวน์โห...
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate” 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate” 2561
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate เป็นฐานข้อมูลวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งทางด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และการพยาบาล เพื่อใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรและเพื่อใช้ใ...
Read more

“Easy Finance Talk 2018” ครั้งที่ 1 ณ ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม

“Easy Finance Talk 2018” ครั้งที่ 1 ณ ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม
งานเสวนา “Easy Finance Talk 2018” ครั้งที่ 1 ณ ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม :+: เสวนา Easy Finance Talk 2018 ครั้งที่ 1 :+: โดย  คุณชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้...
Read more