อบรม เสวนา

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์!  และการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS, UpToDate และการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยระบบ EDS”” ให้กับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม:   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/j1fBADoPxamRTbm36 https://e-library.siam.edu แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม: “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 3/2566” https://forms.gle/tDn4bifdJ2w4Jt7B7

อบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดอบรมเรื่อง “ “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! และการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS, และการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยระบบ EDS” ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม:   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/uzF81FW25XoDwL8K6   https: //e-library.siam.edu แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม: “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 2/2566” https://forms.gle/A7cfhceJf9UqpBBM8

อบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2/2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น.    วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: คือ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสำนักฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 5 คน ได้แก่ ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  และนางณัชชา เดชาเต็งประทีป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุด และเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อใช้ประกอบการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำได้ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) โดยนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการให้บริการสารสนเทศต่างๆผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักฯ: https://e-library.siam.edu

การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) Read More »

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดการประชุมโครงการ การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom หรือ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook TCI โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม (หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) และผู้ดูแลระบบวารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อรับทราบเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI รายละเอียดของระบบการบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน์ในระบบ ThaiJo และรายละเอียดการนําเข้าข้อมูลวารสารและบทความสู่ฐานข้อมูล TCI ผ่านระบบ Fast Track Indexing System องค์ความรู้  กล่าวนำ

การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI Read More »

อบรม: การลงรายการตามมาตรฐาน-ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 โดยประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสุดา  ทองชิว และนายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ เอกสารการฝึกอบรม “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” คู่มือ “การใช้โปรแกรมสนับสนุนการทำรายการ UC Connexion Client“

อบรม: การลงรายการตามมาตรฐาน-ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) Read More »

การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม MS Teams จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม วิทยากรผู้บรรยาย โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA  ทั้งนี้มีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 5 คน ได้แก่  1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  4.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 5. นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์  วัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อำนวยการหน่วยงาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของระบบ AUN-QA ตลอดจนได้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของระบบ AUN-QA (ASEAN University

การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน Read More »

ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ SOCIAL DISTANCING

อ่านบทสรุปที่ได้จากการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”

หอสมุด ม.เกษตร จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing” Read More »