19 September 2020

อบรม เสวนา

หอสมุด ม.เกษตร จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”

หอสมุด ม.เกษตร จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง
อ่านบทสรุปที่ได้จากการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง "ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing"
Read more