รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม


  1. ประวัติ พัฒนาการ และ ลักษณะที่สำคัญขององค์กร
  2. การแบ่งองค์กรและการบริหารงาน
  3. คณะกรรมการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
  4. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  5. การบริหารงบประมาณ
  6. ผลการประกันคุณภาพภายในและสถิติการดำเนินงาน
  7. ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
  8. กิจกรรมในรอบปี
  9. การพัฒนาและปรับปรุงงาน
  10. สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ