รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม


  1. ประวัติ พัฒนาการ และ ลักษณะที่สำคัญขององค์กร
  2. การแบ่งองค์กรและการบริหารงาน
  3. คณะกรรมการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
  4. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  5. การบริหารงบประมาณ
  6. ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
  7. กิจกรรมในรอบปี
  8. การพัฒนาและปรับปรุงงาน และผลการประกันคุณภาพภายใน
  9. สถิติการดำเนินงาน
  10. สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ