พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน = Nurse Led in Overweight Management

แนะนำหนังสือประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

ชื่อหนังสือ : พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน = Nurse Led in Overweight Management

ผู้แต่ง : สภาการพยาบาล

เลขเรียกหนังสือ : 616.398 พ219 2559

รายละเอียด : การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน เป็นบทบาทของพยาบาลในด้านการส่งเสริมป้องกัน ที่ได้มีการบูรณาการในการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกตามลำดับ เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ภาวะน้ำหนักเกินเป็นบ่อเกิดความรุนแรงที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพ และเศรษฐกิจมากขึ้น

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท โดยเริ่มจากทฤษฎีความรู้พื้นฐานของภาวะน้ำหนักเกิน การจัดการภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในสตรีตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนในสถานประกอบการตามลำดับ