แนะนำหนังสือ 1 ก.ย. 2560

ชื่อหนังสือ: เทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน
ชื่อผู้แต่ง: สุขสันต์ หอพิบูลสุข
Call Number: 624.15 ส743ท 2554
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ เทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน” เล่มนี้ เป็นโครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวธรรมชาติ       การบดอัด ระบบระบายน้ำแนวดิ่ง ดินเสริมกำลังเชิงกล การปรับปรุงดินที่มีปริมาณความชื่นต่ำด้วยปูนซีเมนต์ การปรับปรุงดินเหนียวที่มีปริมาณความชื้นสูงด้วยปูนซีเมนต์ พฤติกรรมการเฉือนและแบบจำลองพฤติกรรมของดินเหนียวซีเมนต์    และภาคผนวกซึ่งมีกรณีศึกษาการเสริมฐานรากของอาคารที่วิบัติในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย


ชื่อหนังสือ: มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง: นันทวัฒน์ บรมานันท์ 
Call Number: 342.066 น425ม 2555
รายละเอียด: หนังสือ “มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย” เล่มนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์ ประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะของงานวิจัย ทั้งการยกร่าง ประมวลกฎหมายเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา   และเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะของประเทศชาติต่อไป


ชื่อหนังสือ: หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง
ชื่อผู้แต่ง: สุนิติ สุภาพ
Call Number: 624.171 ส818ห 2558
รายละเอียด: หนังสือ “หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง” เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอน วิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง สมดุลและแรงปฏิกิริยาแรงภายในของคานและโครงข้อแข็ง โครงข้อหมุน เส้นอิทธิพล การประยุกต์ใช้เส้นอิทธิพลสำหรับ   โครงสร้างที่รับน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ การโก่งตัวของโครงสร้าง การโก่งตัวของโครงสร้างโดยวิธีงานสมมติ และการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป


ชื่อหนังสือ: การจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง: สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส
Call Number: 658.049 ส237ก 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม” เล่มนี้ เป็นการรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงเปรียบเทียบ มาผสมผสานกับตัวอย่างการทำงานจริงในโลกธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ต้องติดต่อกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม สามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชา การจัดการเชิงเปรียบเทียบ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการต่างวัฒนธรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการระหว่างประเทศ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ที่สนใจทั่วไป       ก็สามารถนำไปเป็นคู่มือในการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข


ชื่อหนังสือ: เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ชื่อผู้แต่ง: พูลคาเบ็ก, วิลลาร์ด ดับบิวส์ 
Call Number: 621.43 พ864ค 2546
รายละเอียด: หนังสือ “เครื่องยนต์สันดาปภายใน” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  การทำงานของเครื่องยนต์ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน เช่น วัฏจักรต่างๆ การสันดาป พลศาสตร์ของกาซในห้องเผาไหม้     หลักการของเทอร์โบชาร์เจอร์และชูเพอร์ชาร์เจอร์ เชื้อเพลิงต่างๆ และสารล่อลื่น เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์      อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป


ชื่อหนังสือ: หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “เรียนรู้เรื่อง สนช.”
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Call Number: พ 328.593 ห144 2560
รายละเอียด: หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “เรียนรู้เรื่อง สนช.” เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดปัจจุบัน ในรูปแบบเนื้อหาที่สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมทั้งสอดแทรกภาพการ์ตูนประกอบ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รู้จัก และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้มากขึ้น


ชื่อหนังสือ: การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง: ยาใจ สิทธิมงคล, บรรณาธิการ
Call Number: 616.804231 ก492 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การพยาบาลจิตเวชศาสตร์” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ซึ่งจะเน้นในด้านการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยภายในเล่มจะมีเนื้อหาประกอบด้วย 4 หน่วยหลัก ซึ่งได้แก่ แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แนวคิดพื้นฐานในการบำบัดรักษา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีการเจ็บป่วยทางจิต และ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยทางจิต เป็นต้น


ชื่อหนังสือ: พฤติกรรมผู้บริโภค
ชื่อผู้แต่ง: วุฒิ สุขเจริญ
Call Number: 658.8342 ว862พ 2559
รายละเอียด: หนังสือ “พฤติกรรมผู้บริโภค” เล่มนี้ ได้มีการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับศาสตร์ด้านการตลาดอย่างใกล้ชิด แนวคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค จึงมีการพัฒนาควบคู่ไปกับแนวคิดด้านการตลาด การศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นผลรวมของการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค แต่ละคน การตลาดที่ดีจึงต้องอาศัยพื้นฐานพฤติกรรมของผู้บริโภค และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภค ในปัจจุบัน


ชื่อหนังสือ: การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง: เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
Call Number: 382.456413 น785ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การประกอบการระหว่างประเทศ: ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน”  เล่มนี้เป็นหนังสือที่ปรับปรุงจากผลงานวิจัย ภายใต้โครงการจับตาอาเซียน ที่นำเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในธุรกิจร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดการประกอบการระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นศาสตร์ใหม่สำหรับเอสเอ็มอีไทย รวมทั้งแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการหรือ 7Ps และเมทริกซ์สภาพแวดล้อมระดับบริษัทและประเทศ  นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่ผ่านมาทั้งสามระยะของรัฐบาลอีกด้วย


ชื่อหนังสือ: การศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์
ชื่อผู้แต่ง: วันเพ็ญ ดำดี
Call Number: 610.3 ว435ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์” เล่มนี้ เป็นคู่มือในการเรียนรู้คำศัพท์ทาง การแพทย์ จากโครงสร้างพื้นฐานของคำศัพท์ โดยการแยกส่วนประกอบของคำศัพท์ การให้คำจำกัดความ การเชื่อมส่วนประกอบและการแปลความหมายของคำศัพท์เป็นภาษาไทย เป็นวิธีการเรียนรู้คำศัพท์จากระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักแปล ล่าม และรวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาโดยทั่วไป


ชื่อหนังสือ: การบัญชีต้นทุน
ชื่อผู้แต่ง: ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา
Call Number: 657.42 ป342ก 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การบัญชีต้นทุน” เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนงาน ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เศษวัสดุ สินค้าเสีย และสินค้ามีตำหนิ การบัญชีต้นทุนช่วงด้วยวิธีถัวเฉลี่ย การบัญชีต้นทุนช่วงด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนฐานกิจกรรม โดยมีตัวอย่างจากธุรกิจจริงหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพื่อทดสอบความเข้าใจ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการนำการบัญชีต้นทุนไปใช้ปฏิบัติงานจริง


ชื่อหนังสือ: ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม
ชื่อผู้แต่ง: เถกิงเกียรติ จันทร์พูล
Call Number: 342.59302643 ถ511ศ 2558
รายละเอียด: หนังสือ “ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรมเป็นหนังสือ            ที่รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รวบรวมบทความ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ    เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ในการส่งเสริมหลักนิติธรรม การคุ้มครอง      การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการพัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบกฎหมายมิให้   ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center