วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์: Princess of Naradhiwas University Journal
Print ISSN: 1906-5981
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 17 ต.ค. 2562 เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ
Description: Princess of Naradhiwas University Journal is the publications of research and academic papers of lecturers and students of Princess of Naradhiwas University, and academics and practitioners with insights gained from related academic disciplines such as Humanities and Social Sciences, Medicine, Science and Technology, Nursing, Agriculture and Technology, Engineer, and other vocational related fields.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Princess of Naradhiwas University Journal


วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์: Princess of Naradhiwas University Journal