วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา Print ISSN: 1906-4950 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียด แนะนำวารสาร 15 ก.ย 2564 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการภาควิชาการบริหารการศึกษาในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา Read More »