ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์

ชื่อเรื่อง : ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์

ชื่อผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์

Call Number : 614.4072 ก674ต 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 ก.ค.2566  หนังสือ “ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์” เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากำหนดซึ่งสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย การกำหนดปัญหาและการตั้งสมมุติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบ การวิจัย ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนรายงานการวิจัย และจริยธรรมทางการวิจัย มีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางตอนให้มีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และยังคงใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมภาคปฎิบัติ การพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ยังคงรวบรวมเนื้อหาจากตำราที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทางการแพทย์และหลักการด้านระบาดวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือรวมทั้งยังได้นำความรู้จากการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัยในสาขาต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้เนื้อหามีความครอบคลุม ชัดเจนและเข้าใจง่ายเหมาะสมกับนิสิตแพทย์


Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oตำราวิจัยทางระบาดวิทยาสำหรับนิสิตแพทย์ / กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์

 

ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์