ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม

ชื่อเรื่อง :ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม

ชื่อผู้แต่ง : สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต

Call Number : 153.85 ส272ท 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 เมษายน 2567 หนังสือ “ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม ” เล่มนี้จะครอบคลุมทฤษฎีและแนวคิดหลัก ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรม ตลอดจนเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ การฝึกการกล้าแสดงออก การจัดการเงื่อนไขผลกรรม กระบวนการเสนอตัวแบบการปรับพฤติกรรมทางปัญญา และการควบคุมตนเองเทคนิคการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เสนอไว้ในหนังสือทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม นี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงแนวคิดพื้นฐาน ตลอดจนขั้นตอนในการดําเนินการ แนวทางในการนําไปใช้งานวิจัย และข้อดีและข้อจํากัด หรือข้อควรระวัง ซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในแทบทุกสภาพการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน โรงพยาบาล คลินิก หรือในสภาพสังคมทั่ว ๆ ไป เหมาะกับผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งการปรับพฤติกรรมอย่างจริงจัง


Link to Library

Row Hit Heading
1 7 oทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต