บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติชื่อเรื่อง : บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ  

ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎ์ อุทัยรัตน์   

Call Number : 342.0858 ก279บ 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 เม.ย.2566  หนังสือ บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เขียนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อความ ถ้อยคำ รูปแบบต่าง ๆ จัดให้มีรูปภาพประกอบแบบ Infographic (อินโฟกราฟิกส์) เพิ่มขึ้นและชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงข้อความในแต่ละบท ทำให้สะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการค้นคว้า พร้อมภาคผนวกโดยนำตัวบทกฎหมายของพคข.2562/PDPA2019 ให้สามารถเทียบมาตราทั้ง 96 มาตรา ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคคลที่สนใจและบุคคลทั่วไป มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oบทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ/ ก

 

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ