อธิการบดี ม.สยาม มอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ม.สยาม มอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวมอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
เนื่องในโอกาสที่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ตามที่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ จึงได้จัดประชุมบุคลากรสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) โอกาสนี้จึงได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้กล่าวมอบ นโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)ในอนาคต โดยท่านอธิการบดี ได้ขอให้สำนักฯ มุ้งเน้นการพัฒนาเพื่อผู้ใช้บริการ (คณาจารย์และนักศึกษา) ด้วยความร่วมมือที่เป็นหนึ่งเดียวกันจากบุคลากรของสำนักฯทุกคน และการปรับบทบาทใหม่ของห้องสมุดในอนาคต ดังนี้

  1. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ม.สยาม มอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)การพัฒนาห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการดำเนินการในด้าน Digital Content
  2. การพัฒนาเว็บไซต์ทั้งของสำนักฯ และของมหาวิทยาลัยสยามให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ มีการอัพเดทข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยสยามที่มีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เพื่อนำไปสู่การจัดอันดับ (Ranking) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสยาม ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
  3. การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับ Bot ของ Google เข้ามาตรวจประเมินการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
  4. การพัฒนา/อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ วิกิพีเดีย มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ เพื่อนำไปสู่การจัดอันดับ (Ranking) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสยาม ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
  5. การเป็นศูนย์กลางการตรวจความซ้ำซ้อนของ วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ ด้วยโปรแกรม Turnitin และอักขราวิสุทธ์ และการเขียนบรรณานุกรม และการอ้างอิงวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยสยามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  6. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด 3 แห่ง ได้แก่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และห้องสมุดมารวย ด้วยการเชื่อมโยงด้วยระบบ VPN และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศ/Interlibrary Loan และการสร้างเครือข่ายในอนาคตกับโรงเรียนต่างๆ
  7. การพัฒนาสำนักฯ ที่ดึงดูดผู้ใช้ ด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi) และการส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ (Promote) การใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น
  8. การพัฒนาและปรับบทบาทบุคลากรสำนักทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) และบุคลากรของสำนักฯ ขอขอบพระคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอธิการบดี ได้กล่าวมอบนโยบายการพัฒนาสำนักฯ ในครั้งนี้ ซึ่งบุคลากรของสำนักฯ จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักฯ ต่อไป

อธิการบดี ม.สยาม มอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)