Month: July 2019

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา ชื่อผู้แต่ง:  วิกรณ์ รักษ์ปวงชน …

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา Read More »

สุธน สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการห้องสมุด-แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม …

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 Read More »

สุธน สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการห้องสมุด-แบ่งปัน-เรียนรู้ การเขียนบรรณานุกรม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน APA

ข้อมูลบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปัจจุบันสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด 15 คน (ไม่รวมบุคลากรของห้องสมุดมารวย@สยาม) โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษ์จำนวน …

บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ Read More »