วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม: Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Print ISSN: 2392-5817 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2563 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง Description: To publish academics paper of educators and interested parties both […]

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Read More »