วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย: Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal
Print ISSN: 1906-6627

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ต.ค. 2562 วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal


วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย: Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal