Month: August 2018

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง …

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร Read More »

ดร.นลินี สุตเศวต นำนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต …

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา Read More »

ประชุมกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ …

ประชุมกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 3/2561 Read More »