แบ่งปัน-เรียนรู้ : การจัดทำ E-Portfolio ด้วย Google Site

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ในการจัดทำ E-Portfolio 

สถานที่จัดโครงการ: สำนักทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 14-15 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. (โครงการนี้ เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2560 –ก.พ. 2561) เพื่อพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสู่การเป็นนักสารสนเทศที่ทันสมัย

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ในการจัดทำ E-Portfolioสำนักทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสยามให้บรรลุผลตามพันธกิจ ซึ่งการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีคุณภาพจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการข้อมูลในด้านการบริหารงานบุคลากร (HR Management) ทั้งข้อมูลพื้นฐานและผลการปฎิบิตงานรายบุคคลที่สามารถเรียกดูและติดตามการปฏิบัติงานของ บุคลากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย นับเป็นข้อมูลสารสนเทศส่วนหนึ่งที่ควรมีการพัฒนาให้ทันกับความต้องการในการเลือกใช้ข้อมูล ทั้งเพื่อคุณภาพในการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งภายในสำนักฯและ ภายในสถาบัน

 

 

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ในการจัดทำ E-Portfolioนอกจากนี้สำนักฯ ยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสยาม จึงต้องพัฒนา ความรู้และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร และการตัดสินใจขององค์กร อีกทั้ง เพื่อพัฒนาสำนักฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการกำหนดประเด็นความรู้และ พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม มีบุคลากรผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถและเป็นผู้ที่มี ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่สามารถถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาได้ และสำนักฯ สามารถรวบรวมความรู้ที่เป็นแนว ปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการนำความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

คู่มือ การจัดทำ E-PORTFOLIO สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practices)

ประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้ เรื่อง การจัดทำ E-Portfolio